Om Artur Lundkvist
Artur Lundkvist föddes den 3 mars 1906 i Hagstad, Oderljunga socken, numera Perstorps kommun. När han var 3 år gammal flyttade familjen till Toarp i samma dalgång som Hagstad och strax innan Artur fyllde 18
flyttade man till Tyringe.
Artur Lundkvist gick redan som barn sina egna vägar. Läsningen var hans största intresse och där fyllde
skolbiblioteket en stor roll men han strosade även gärna omkring i skogarna och den lilla ån var hans favorittillhåll. Hans naturintresse återspeglas i mycket av det han senare skrev.
Hans enda formella utbildning var 6-årig folkskola i Oderljunga och senare Birkagårdens folkhögskola i Stockholm.
Artut Lundkvist bestämde sig redan tidigt för att bli författare och han skickade sina litterära försök till olika förlag
och tidningsredaktioner. Ibland blev något antaget och arvoderat. När han 1926 flyttade till Stockholm kom han
i kontakt med många andra unga författare som försökte göra sig ett namn eller redan började bli kända, som t.ex.
Harry Martinsson, Ivar Lo-Johansson, Karin Boye, Sven Stolpe och Eyvind Johnsson. Artur Lundkvist ville
förnya språket och skapa en gränsöverskridande litteraturgenre och till följd av detta blev han intresserad av den
dåtida konsten, främst surrealismen. Sitt intresse för konst uttryckte han även i böckerna om Goya och Bosch.
Hela sitt liv var han öppen för nya vägar inom litteraturen, film- och bildkonsten. Katarina Frostensson kallade
honom "upptäcktsresande i synliga och osynliga världar", Han lärde sig på egen hand med hjälp av ordböcker
läsa och hjälpligt tala engelska, franska och spanska och han översatte, introducerade och recenserade nya
författare från bl.a. Spanien, Latinamerika och Sydafrika och flera av dessa har senare fått Nobelpriset i litteratur.
1968 blev han ledamot i Svenska Akademien, stol nummer aderton.
1936 gifte han sig med Maria Wine som med tiden blev en betydande poet och som ofta följde honom på hans
resor världen runt. Han var bl. a. i Indien, Egypten, Kina, Spanien, Sydamerika och alla hans resor resulterade
i böcker.
1960 var han tillsammans med Maria Wine i Agadir under den svåra jordbävningen som krävde 5000 människoliv.
Efter hemkomsten skrev han diktsviten "Agadir". På initiativ av universitetet i Agadir anordnades 1997 ett seminarium för att hylla Artur Lundkvists och
jordbävningsoffrens minne.
Artur Lundkvist var mycket produktiv och skrev såväl poesi som prosa, romaner, historiska romaner och noveller. Sammanlagt blev det flera än
åttio böcker utöver otaliga artiklar i tidningar och tidskrifter. Han skrev snabbt och kallade sig själv en verbmänniska. Hans böcker finns numera endast
att köpa antikvariskt men de flesta går att låna på bibliotek.
Hans stora inflytande som internationell introduktör har utomlands medfört ett stort intresse för hans egen diktning och hans verk finns tillgängliga på
ett trettiotal språk. Artur Lundkvist avled den 11 december 1991 i Solna, där han var bosatt under många år.
Artur Lundkvists födelsehem i Hagstad inköptes 1991 och övergick 1992 i den nybildade Artur Lundkvists Stiftelses ägo. Stiftelsens namn har sedermera
ändrats till Artur Lundkvist och Maria Wines Stiftelse.
På gården som helrenoverades 1994-95 finns förutom boningshuset en loglänga och en stallänga innehållande bl.a. en permanent Artur Lundkvist
utställning från 1986 och en utställning om Maria Wine från 2003.
Hans samhällsintresse gjorde honom till socialist och efter andra världskriget var han en tid engagerad i
fredsarbetet bl.a. i tredje ståndpunkt-rörelsen.
Hemsidan
Intreriör
Utställningen
Stiftelsen
Styrelsen
Artur Lundkvist
AL Böcker
AL Artiklar
Maria Wine
MW Böcker
Aktiviteter
Ansökan
Bygdepriset
100-års
firandet 2006
Uppsatstävling 2006
Spelmans-
stämma
Hitta hit
Länkar
Stipendiater
Informationsblad
Levnadsbeskriv-
ningar 2008
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida