Stiftelsen - Stipendiater - Turistöppet
Stiftelsen
Alltsedan starten har arbetet inom stiftelsen och samarbetet mellan stiftelsen och SALV-
sällskapet Artur Lundkvists vänner uppmuntrats och stötts av Perstorp och Solna kommun.
SALV upphörde med sin verksamhet 2005 varefter Solna kommun tagit en aktivare roll i sammarbetet.

Stipendiaterna
Sedan 1995 har ca 140 stipendiater beretts vistelse på gården. De flesta författare men också bildkonstnärer och jounalister. Nio gäster har kommit från Danmark. Här är alltså en kulturbro! Kombinationen författare och bildkonstnärer låg naturligt till för Artur Lundkvist. Han tolkade tidigt i ord surrealisters och andra konstnärers verk. "Vägen till språket - till svenskan
inte bara som kommunikationsmedel utan också som konsthantverk - förenade författarna i
den mäktiga generationen som Artur tillhörde".
Turistöppet på Artur Lundkvistgården i Hagstad
Hemsidan
Intreriör
Utställningen
Stiftelsen
Styrelsen
Artur Lundkvist
AL Böcker
AL Artiklar
Maria Wine
MW Böcker
Aktiviteter
Ansökan
Bygdepriset
100-års
firandet 2006
Uppsatstävling 2006
Spelmans-
stämma
Hitta hit
Länkar
Stipendiater
Informationsblad
Levnadsbeskriv-
ningar 2008
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse har till ändamål "att förvalta Artur Lundkvists födelsehem
i Hagstad samt att erbjuda författare, konstnärer och andra kulturarbetare vistelse på
stiftelsegården samt att sprida kunskap om Arturs och Marias författargärning".
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse (ursprungligen Artur Lundkvists stiftelse) bildades 1992-03-06
på Arturs födelsedag och författarparet hade ställt sig positiva till initiativet.
Stiftelsens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av nio ledamöter som väljs för en tid av
4 år. Den nämnd som handhar kulturfrågor i Solna kommun resp Perstorps kommun utser vardera två
representanter och Länsstyrelsen i Skåne utser en representant. Styrelsen utser övriga ledamöter.
Solna har sedan 2014 varit passiv och ej utsett någen representant.
Stipendier söks hos stiftelsens styrelse och för stipendievistelse 2018 skall den vara stiftelsen
tillhanda senast i nov 2017. Ansökan ställs till
 Perstorp Bibliotek Box 112 284 22 Perstorp
Under perioden april-september tar stiftelsen emot besök efter överenskommelse för att
visa upp gården inklusive guidning om författarparet och stiftelsens verksamhet. I stallet finns en
utställning om Artur som tillkom 1986 och som förnyades 2006 samt en om Maria som tillkom 2003
Under 2005 fullföljdes det arbete som påbörjades 2004 då Artur och Marias hem flyttades från
Solna till Hagstad. Ett arbete som avslutades med inventering och katalogisering av böcker, brev och
konstverk.
Det vill ge en allsidig bild av vad Artur och Maria betytt för Sveriges kulturliv och därmed
också för regionen. I utställningslokalen finns böcker, CD-skivor, vykort m m till försäljning.
Utställningen är också tillgänglig för besök av skolklasser från högstadier och gymnasier
som en del i deras undervisning samt studiegrupper av olika slag.
Kontakta Åke Petersson 0435/34291 alt 070/498 14 46, Christina Lindström-Johansson 0435/35444
eller Lars-Göran Thulin 070/382 42 36.
Det finns böcker, CD-skivor, bägare m m till försäljning vilket också kan stärka stiftelsens kassa.
Som guider tjänstgör medlemmar i stiftelsens styrelse, tidigare stipendiater samt frivilliga entusiaster
med anknytning och intresse för Artur Lundkvist och Maria Wine.
Artur Lundkvist och Maria Wines hemsida
För s.k. spontanbesök på gården krävs det att det finns stipendiater på gården som kan öppna utställningslokalen annars efter överenskommelse.
Inträde till gården är fritt men stiftelsen tar mer än gärna emot bidrag till gårdens underhåll och drift.
Märk kuvertet "ansökan om stipendievistelse"